Polityka prywatności

Postanowienia polityki prywatności

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119/1), dalej „RODO”, informujemy administratorem Państwa danych osobowych jest GreenCal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łęgajnach przy ul. Kasztanowej 14, 11-010 Barczewo, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000803045, NIP 7393930247, REGON 383953683, dalej „Administrator”

Aktualny kontakt z Administratorem można znaleźć na stronie internetowej www.czarnakreda.pl

Informacja o celach przetwarzania danych osobowych

Państwa dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, na podstawie zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celu każdorazowo określonym przez Administratora przy pozyskiwaniu przedmiotowej zgody.

Informacja o prawach osoby, której dane dotyczą

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Informujemy, że w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, jednakże jest ono niezbędne w celu wykonania umowy z Administratorem, a brak ich podania może powodować niemożliwość wykonania świadczenia przez Administratora.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których dane zostały udostępnione, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody może zostać złożone listem poleconym wysłanym na adres Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rodo@czarnakreda.pl

Kategorie posiadanych danych osobowych

Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą.

Informujemy, że przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikujące i teleadresowe.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO)
  • fakt, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • fakt, iż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  • fakt, iż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Informacja o kategoriach odbiorców i przekazywaniu danych osobowych

Dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz innym podmiotom stale współpracującym z Administratorem na podstawie zawartych umów, w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, księgowo-kadrowe, prawnicze, ubezpieczeniowe i bankowe.

Informujemy, że Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.